TRƯỜNG THCS THANH XUÂN
Ngày cập nhật: 03/06/2017

UBND QUẬN THANH XUÂN

 TRƯỜNG THCS THANH XUÂN

 


Số: 01/ĐA-THCSTX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Thanh Xuân, ngày 16 tháng 4 năm 2017

 

ĐỀ ÁN

XÂY DỰNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THANH XUÂN

THEO MÔ HÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

 

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG

        TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CHẤT LƯỢNG CAO THANH XUÂN

 

I. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Luật Giáo dục 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục 2009; Nghị quyết 29/NQ/TW Hội nghị Trung ương 8, khóa XI về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”; Thông tư số 12/2011/TT-BGD ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 11/2014/TT-BGD ĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông; Nghị quyết 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về việc đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao. Nghị quyết 06/2009/NQ-HĐND ngày 17/7/2009 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục đào tạo và y tế của Thành phố Hà Nội

Thực hiện Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐND ngày 05/4/2012 của UBND Thành phố Hà Nội về quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục của Thành phố đến năm 2020 tầm nhìn đến 2030; Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định cụ thể tiêu chí về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình, phương pháp giảng dạy và dịch vụ áp dụng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông chất lượng cao; Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về việc bổ sung chương trình giảng dạy nâng cao, ngoài chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông để áp dụng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông chất lượng cao; Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của HĐND thành phố Hà Nội về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô. Căn cứ Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô.

- Căn cứ Đề án số 1585/ĐA-UBND ngày 10/12/2015 của UBND Quận Thanh Xuân về Đề án phát triển giáo dục và đào tạo quận Thanh Xuân giai đoạn 2016- 2020 và Quyết định số 2689/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của UBND quận Thanh Xuân về việc thành lập trường THCS Thanh Xuân;

II. Thực trạng GD&ĐT cấp THCS quận Thanh Xuân hiện nay

1. Qui mô trường lớp

- Tổng số trường THCS:14; trong đó, công lập:10, Tư thục 04.

- Tổng số lớp học: 263 trong đó, công lập: 231, Tư thục 32.

- Tổng số học sinh: 10.711; trong đó, công lập:10.099, Tư thục 612.

- Số trường THCS công lập đạt chuẩn quốc gia 9/10 trường, đạt tỉ lệ 90%.

2. Đội ngũ

2.1. Cán bộ quản lý

Tổng số CBQL các trường THCS công lập: 23 (trình độ: 03 thạc sỹ, 20 đại học). Đội ngũ CBQL cấp THCS đảm bảo đủ về số lượng theo định biên của từng trường; CBQL của các nhà trường đều có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có năng lực quản lý, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước công việc được phân công phụ trách.

2.2. Giáo viên, nhân viên các trường công lập

Tổng số GV, NV cấp THCS: 416.

 Đội ngũ giáo viên, nhân viên cấp THCS có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, tâm huyết, yêu nghề. Nhiều giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp quận và thành phố. 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn; tỷ lệ trên chuẩn cấp THCS 82,5%.

Công tác qui hoạch mạng lưới trường học được quận đặc biệt quan tâm đảm bảo mỗi phường có ít nhất 3 trường ở cả 3 cấp học: MN, TH, THCS, riêng phường Thanh Xuân Trung đã có dự án xây dựng trường THCS tại 90 Nguyễn Tuân đảm bảo nhu cầu dạy học sinh trong độ tuổi THCS của học sinh phường Thanh Xuân Trung; như vậy có đủ điều kiện để triển khai xây dựng trường chất lượng cao THCS Thanh Xuân.

III. Sự cần thiết xây dựng trường chất lượng cao trung học cơ sở Thanh Xuân

- Thực hiện chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về Phát triển văn hóa- xã hội, nâng cao chất lượng nguồn lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

- Trong thời kỳ đẩy mạnh hội nhập quốc tế của Thủ đô, nhu cầu thị trường lao động, nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng cấp thiết, bước đầu hình thành nhân cách công dân quốc tế; mặt khác, nhu cầu được thụ hưởng dịch vụ giáo dục chất lượng cao của người dân ngày càng lớn và đa dạng.

- Để xây dựng đội ngũ GVDG các cấp, đặc biệt tập trung cao trong công tác bồi dưỡng đội ngũ HSG cấp THCS quận Thanh Xuân tăng cả về số lượng và chất lượng giải trong các kì thi HSG cấp Thành phố, Quốc gia, Quốc tế, hoàn thành xuất sắc Kế hoạch 20 của Quận ủy Thanh Xuân; đồng thời nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện với mục tiêu đào tạo học sinh phát triển toàn diện về trí lực, thể lực trở thành công dân toàn cầu và hội nhập quốc tế thì điều cần thiết phải xây dựng và hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra đối với trường THCS chất lượng cao tại quận Thanh Xuân.

Phần thứ hai

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

I. Mục tiêu

Xây dựng trường THCS Thanh Xuân hoạt động theo mô hình chất lượng cao theo các tiêu chí trường chất lượng cao của Bộ GD&ĐT, UBND thành phố, Sở GD&ĐT Hà Nội; đảm bảo đủ 05 tiêu chuẩn của trường THCS đạt chuẩn quốc gia và các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của Bộ GD&ĐT.

Đảm bảo 100% học sinh được học tập và giáo dục theo chương trình quy định của Bộ GD&ĐT, trang bị kiến thức cơ bản, nâng cao theo chuẩn kiến thức của Bộ GD&ĐT. Học sinh được tham quan, giao lưu học tập các trường quốc tế trong và ngoài nước, được tư vấn tâm lý, sinh trắc học để định hướng phát triển năng lực.

1. Thực hiện mô hình cung ứng dịch vụ giáo dục trình độ, chất lượng cao góp phần nâng cao chất lượng giáo dục công lập cấp THCS, tạo điều kiện cho học sinh được phát triển toàn diện đức - trí  - thể - mỹ và kỹ năng sống.

2. Học sinh được tăng cường phát triển tư duy, rèn luyện kỹ năng học các môn cơ bản, rèn kỹ năng thực hành, hoạt động ngoại khóa, hướng nghiệp, giáo dục kỹ năng sống, tham gia các câu lạc bộ phát triển năng khiếu, văn nghệ, thể dục thể thao,…

3. Đào tạo, bồi dưỡng nguồn học sinh giỏi cho quận Thanh Xuân và thành phố Hà Nội, tuyển chọn, phát hiện và bồi dưỡng nguồn học sinh chuyên cho hệ THPT và đội tuyển HSG các cấp.

4. Đào tạo học sinh trở thành công dân có lòng yêu nước, có bản sắc riêng của Việt Nam, có tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, có ý thức tự lực,  kiến thức vững vàng, sức khỏe tốt, có đủ năng lực trí tuệ và kỹ năng làm việc trong môi trường Quốc tế, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập Quốc tế.

5. Đáp ứng nhu cầu học tập chất lượng cao của một bộ phận con em nhân dân trên địa bàn quận.

           II. Các điều kiện xây dựng trường chất lượng cao trung học cơ sở                                                              Thanh Xuân

1. Về cơ sở vật chất

Trường THCS Thanh Xuân được xây dựng tại địa chỉ 203 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, với tổng diện tích khu đất: 5.728m2, diện tích xây dựng: 2.130 m2, tổng diện tích sàn: 11.075 m2; mật độ xây dựng: 37,2%; gồm 2 khối nhà A, B và khối nhà phụ trợ với tổng số 28 phòng học, 11 phòng học bộ môn và các phòng chức năng đảm bảo đủ về diện tích, trang bị đầy đủ các trang thiết bị hiện đại phục vụ tốt hoạt động dạy, học và các hoạt động chuyên môn khác.

Công trình được bố trí theo hình dạng chữ L với cạnh chính được dùng làm sân khấu và sảnh chính sẽ là nơi trưng bày các pano, áp phích, báo tường, sách báo,...nói lên tiếng nói và cá tính thế hệ mới.

1.1. Phòng học: Tổng số 28 phòng học; Các phòng học được trang bị các thiết bị dạy học hiện đại như: máy tính, máy projector và màn hình, máy ảnh kĩ thuật số, máy chiếu vật thể, bảng từ chống lóa, bộ tăng âm kèm loa. Mỗi phòng học rộng 66m2 được lắp trần hợp kim nhôm. Phòng học đảm bảo đủ ánh sáng quy chuẩn, có rèm che cửa sổ, có 04 quạt trần/lớp, có đủ bàn ghế giáo viên, có 20 bộ bàn ghế học sinh/lớp, có tủ đựng đồ cho học sinh.

1.2. Phòng học bộ môn: 11 phòng học bộ môn gồm:

- Phòng thực hành bộ môn: 01 phòng Vật lý, 01 phòng Hóa học, 01 phòng Sinh học, 02 phòng Công nghệ; với diện tích 100m2/phòng, Các phòng thực hành được trang bị đầy đủ máy chiếu projector và màn hình, máy tính và các trang thiết bị hiện đại theo quy định trường chất lượng cao và thực hành theo chương trình của Bộ GD&ĐT.

- Phòng thực hành Tin học: có 03 phòng, mỗi phòng được trang bị 40 máy tính và 01 máy chủ của giáo viên, kết nối mạng LAN và Internet. Các phòng đều được trang bị máy chiếu projector, màn hình.

- Phòng học bộ môn Âm nhạc được trang bị 20 đàn Oóc gan cho học sinh và 01 đàn Oóc gan cho giáo viên cùng các thiết bị phục vụ cho môn học đảm bảo việc giảng dạy phù hợp với yêu cầu và đặc trưng bộ môn theo chương trình chất lượng cao.

- Phòng học bộ môn Mỹ thuật được trang bị 40 giá vẽ cho học sinh và các thiết bị phục vụ cho môn học Mỹ thuật.

- Phòng học Ngoại ngữ được trang bị 40 máy tính và 01 máy chủ của giáo viên kết nối mạng LAN và Internet, có đầy đủ tai nghe và được trang bị máy chiếu projector, màn hình, bộ điều khiển. Phòng học ngoại ngữ được sử dụng dạy học Tiếng Anh nghe nói, học Tiếng Anh online, tổ chức thi Tiếng Anh qua mạng.

1.3. Phòng học đa năng được trang bị máy tính, máy chiếu projector, màn hình, hệ thống loa, sách giáo khoa điện tử, phần mềm quản lí lớp học.

1.4. Phòng truyền thống của trường có diện tích 60m2 được trang bị đầy đủ hệ thống tủ dùng để lưu các bằng khen, giấy khen, các hình ảnh hoạt động của nhà trường, tượng Bác Hồ, bục để tượng Bác Hồ, sa bàn...

1.5. Thư viện được xây dựng theo tiêu chuẩn thư viện Tiên tiến; có diện tích 500m2 được chia thành 03 khu: Phòng đọc của học sinh, phòng đọc của giáo viên và kho sách; khu vực kho sách được trang bị giá sách đa năng sắt 5 tầng, giá để báo, 5 máy tính để bàn cho giáo viên, học sinh kết nối mạng Internet phục vụ tốt cho công tác tra cứu, giảng dạy và học tập của học sinh.

1.6. Khu giáo dục thể chất:

Nhà tập đa năng với tổng diện tích gần 500m2, có đầy đủ các dụng cụ luyện tập theo chương trình giáo dục thể chất đảm bảo các hoạt động giáo dục toàn diện học sinh.

Bể bơi bốn mùa có kích thước 18mx10m chia thành 5 làn bơi, đảm bảo phục vụ việc tổ chức dạy, học bơi cho học sinh; tổ chức các cuộc thi bơi lội, phát triển năng khiếu của các em học sinh.

1.7. Khu bếp, nhà ăn và khu bán trú: Trường có khu bếp và nhà ăn rộng rãi: có đủ bếp từ nấu, xào... tủ cơm, kho để thực phẩm, tủ đông lạnh, các giá đựng bát, đĩa, dụng cụ nấu bếp, đảm bảo an toàn vệ sinh… Nhà ăn có thể phục vụ cho 800 - 850 học sinh, có bàn, ghế inox, đảm bảo rộng, thoáng mát, sạch sẽ, vệ sinh. Có phòng nghỉ bán trú học sinh nam, học sinh nữ và giáo viên riêng biệt, tất cả các phòng đều được lắp đặt máy điều hòa và các phương tiện chăm sóc sức khỏe CB,GV, NV và học sinh.

1.8. Các phòng chức năng khác: Trường có đầy đủ phòng làm việc cho Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, các nhân viên, các phòng tổ bộ môn, phòng Hội đồng Sư phạm, phòng Công đoàn, phòng tiếp khách, phòng làm việc cho giáo viên nước ngoài, phòng khuyết tật, phòng tư vấn tâm lý cho học sinh... với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại cho cán bộ, giáo viên, nhân viên làm việc và quản lý học sinh cả ngày tại trường. Các phòng đều được lắp máy điều hòa, tủ đựng hồ sơ, máy tính nối mạng internet, máy in, máy photocopy, bảng viết, bảng ghim, hệ thống nghe nhìn...

1.9. Hệ thống công nghệ thông tin gồm 05 đường cáp quang, kết nối Internet phục vụ cho các phòng ban, thư viện, các phòng thực hành và phòng học bộ môn đáp ứng yêu cầu quản lý dạy và học. Trường có Website thông tin trên mạng hoạt động thường xuyên. Các thông tin được cập nhật kịp thời, hỗ trợ hiệu quả cho công tác quản lý, yêu cầu của hoạt động dạy – học trong nhà trường. Trường có hệ thống camera hỗ trợ cho công tác an ninh 24/24, có đầy đủ phương tiện phòng chống cháy nổ, có 01 tủ điện để đảm bảo cung cấp đủ điện cho sinh hoạt học tập của trường.

Đánh giá chung: Công trình được xây dựng với tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện đại, đáp ứng đầy đủ những yêu cầu về sử dụng cũng như thẩm mỹ chung; đảm bảo một môi trường giáo dục chất lượng cao hoàn chỉnh, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trường trung học cơ sở chất lượng cao của Thủ đô, đồng thời đáp ứng tốt nhu cầu của nhân dân trong quận cho con em học tập. Công trình xây dựng đã tận dụng tốt các điều kiện tự nhiên, cây xanh, cảnh quan và tạo ra một không gian tiện nghi với chất lượng học tập và sinh hoạt cao, kích thích tinh thần sáng tạo, gắn bó với thiên nhiên và cảm nhận nghệ thuật cho một thế hệ học sinh mới. Công trình trường Trung học cơ sở chất lượng cao Thanh Xuân sẽ là một điểm nhấn trong giáo dục không chỉ trong địa bàn quận mà còn của Thủ đô, góp phần phát triển thế hệ trẻ tương lai của Hà Nội.

2. Về đội ngũ CBQL, GV, NV

2.1. Đối với chức vụ Hiệu trưởng:

a. Tiêu chuẩn chung:

Là Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được quy hoạch chức vụ Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở công lập trực thuộc quận Thanh Xuân, có thời gian giữ chức vụ quản lý trường học ít nhất 05 năm (kể cả thời gian giữ chức vụ Phó hiệu trưởng; có thời gian giữ chức vụ Hiệu trưởng ít nhất 03 năm).

Độ tuổi: Không quá 45 tuổi (tính đến thời điểm tháng 4/2017).

b. Tiêu chuẩn, điều kiện về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, năng lực quản lý, danh hiệu cá nhân:

- Về trình độ đào tạo chuyên môn, ngoại ngữ và Tin học:

+ Có trình độ đào tạo chuyên môn từ Thạc sỹ trở lên; hoặc đang học Thạc sỹ;

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 3 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/ 01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

+ Có trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Về trình độ lý luận chính trị: Có trình độ lý luận chính trị từ Trung cấp trở lên.

- Về thành tích cá nhân:

+ Đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố, có SKKN hoặc đề tài nghiên cứu khoa học được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công nhận;

+ Đạt danh hiệu quản lý giỏi cấp quận, chiến sỹ thi đua cấp cơ sở trở lên;

+ Đánh giá xếp loại các năm 2014, 2015, 2016 từ mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở lên.  

- Về năng lực quản lý, kết quả lãnh đạo trường học:

+ Trường đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc;

+ Trường có giáo viên đạt giải giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố; giáo viên đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở trở lên;

+ Trường có học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp Thành phố trở lên.

2.2. Đối với chức vụ Phó Hiệu trưởng:

a. Tiêu chuẩn chung:

Hiện đang là Phó Hiệu trưởng hoặc các đồng chí được quy hoạch chức danh Phó Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở công lập trực thuộc quận Thanh Xuân, (có thời gian giữ chức vụ quản lý trường học ít nhất 05 năm đối với các đồng chí đang giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng; có thời gian giảng dạy hoặc công tác quản lý trong lĩnh vực giáo dục ít nhất 05 năm đối với các đồng chí được quy hoạch chức danh Phó Hiệu trưởng).

Độ tuổi: Không quá 40 tuổi (tính đến thời điểm tháng 4/2017).

b. Tiêu chuẩn, điều kiện về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, danh hiệu cá nhân:

- Về trình độ đào tạo chuyên môn, ngoại ngữ và Tin học:

+ Có trình độ đào tạo chuyên môn từ Đại học trở lên;

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/ 01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

+ Có trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Về trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp.

- Về thành tích cá nhân:

+ Đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố, có SKKN hoặc đề tài nghiên cứu khoa học được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công nhận;

+ Đạt danh hiệu quản lý giỏi cấp quận (đối với viên chức đang giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng), chiến sỹ thi đua cơ sở trở lên;

+ Đánh giá xếp loại các năm 2014, 2015, 2016 từ mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở lên.

2.3. Số lượng và cơ cấu Ban Giám hiệu.

a. Số lượng: 01 Hiệu trưởng; 02 Phó Hiệu trưởng.

b. Cơ cấu chuyên môn:

- Đối với Hiệu trưởng: Có chuyên môn ở bộ môn tự nhiên (Toán, Lý, Hoá…) hoặc bộ môn xã hội (Văn, Sử…);

- Đối với Phó Hiệu trưởng:

+ 01 Phó Hiệu trưởng có chuyên môn ở bộ môn tự nhiên (Toán, Lý, Hoá…) hoặc bộ môn xã hội (Văn, Sử…);

+ 01 Phó Hiệu trưởng có khă năng chỉ đạo các hoạt động văn thể mỹ, đoàn, đội

2.4. Phương án bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường THCS Thanh Xuân, quận Thanh Xuân:

Căn cứ mục tiêu xây dựng trường THCS Thanh Xuân hoạt động theo mô hình trường chất lượng cao; căn cứ vào thực trạng đội ngũ giáo viên quản lý và các đồng chí đang được quy hoạch chức vụ Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường THCS công lập trên địa bàn quận Thanh Xuân hiện nay, Uỷ ban nhân dân quận Thanh Xuân thống nhất phương án bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường THCS Thanh Xuân, quận Thanh Xuân như sau:

a. Bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng:

Điều động bà Ngô Thị Diệp Lan nguyên Hiệu trưởng trường THCS  Phan Đình Giót có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn như trên bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng trường THCS Thanh Xuân.

b. Bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng:

Điều động, bổ nhiệm bà Đào Khánh Ly (nguyên chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân) và bà Trịnh Hồng Vân (nguyên giáo viên trường THCS Việt Nam - Angiêri) trong diện quy hoạch chức danh Phó Hiệu trưởng các trường THCS công lập thuộc quận Thanh Xuân có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện và cơ cấu như trên giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng trường THCS Thanh Xuân.

2.5. Giáo viên:

- Số lượng: 53;

- Trình độ chuyên môn: 100% phải có trình độ trên chuẩn, từ đại học đúng chuyên ngành đào tạo trở lên;

- Độ tuổi: nói chung không quá 45 tuổi; trường hợp trên 45 tuổi, lãnh đạo UBND quận sẽ xem xét cụ thể theo đặc thù từng bộ môn, xét thành tích, năng lực thực tiễn của giáo viên để xét tuyển về trường THCS Thanh Xuân đáp ứng yêu cầu giảng dạy trước mắt.

- Đối với giáo viên trong Quận:

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, có phong cách ứng xử thân thiện với phụ huynh và học sinh.

+ Đánh giá xếp loại viên chức hàng năm: hoàn thành Tốt nhiệm vụ trở lên (03 năm liên tục gần đây, trong đó có ít nhất 01 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ)

+ Thành tích: đã được công nhận GVDG cấp Thành phố hoặc giáo viên đạt giải cấp Thành phố trở lên trong các cuộc thi tích hợp liên môn, bài giảng elearning hoặc GVDG cấp Quận thì phải có thành tích trong công tác bồi dưỡng học sinh Giỏi: có học sinh đạt giải cấp Thành phố trở lên trong 05 năm gần đây;

- Đối với giáo viên ngoài Quận:

          +    Có thâm niên giảng dạy tại trường đang công tác tối thiểu 05 năm (không tính thời gian tập sự);

           +    Có trình độ đào tạo từ Thạc sỹ trở lên theo đúng chuyên ngành dự tuyển;

           +  Đánh giá xếp loại viên chức hàng năm ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

          + Là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, thành phố; chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, thành phố; được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh, Thành phố hoặc Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ về công tác chuyên môn (trong 03 năm gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ xin thuyên chuyển công tác);

          + Có sáng kiến kinh nghiệm hoặc đề tài nghiên cứu khoa học được Sở GD&ĐT công nhận;

          + Đã tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi và có học sinh đạt giải học sinh giỏi từ cấp tỉnh, thành phố trở lên (có giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền như Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT, trường đã công tác);

            + Có trình độ ngoại ngữ Tiếng Anh bậc 3 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ GD&ĐT ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

          + Có trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

          - Đối với GV được kí hợp đồng

          + GV đã có thâm niên giảng dạy (từ 05 năm trở lên): áp dụng tiêu chí như đối với GV trong Quận;

          + Trường hợp là sinh viên mới ra trường: tốt nghiệp Đại học, có bằng giỏi trở lên (với sinh viên Hà Nội), ưu tiên sinh viên đỗ thủ khoa (với sinh viên ngoại tỉnh), sinh viên các khoa chất lượng cao, ưu tiên con gia đình chính sách, Đảng viên.

          - Ngoài cơ cấu GV, trường mời GV thỉnh giảng, chuyên gia tham gia các hoạt động giáo dục chất lượng cao tại trường;

          - Cơ cấu GV (theo Thông tư 35/TTLT-BGD&ĐT-BNV ngày 23/8/2006 về định mức GV trong các trường THCS) với số lớp tuyển sinh  dự kiến là 28 lớp:

 

Môn

Văn

Sử

Địa

T.Anh

GDCD

Toán

Hóa

Sinh

Tin

KTCN

KTNN

TD

AN

MT

Số lượng GV

09

03

03

05

02

09

03

02

04

02

01

02

04

02

02

Tổng

53

- GV có nguyện vọng về giảng dạy tại trường sẽ được Hội đồng thẩm định chuyên môn của nhà trường dự giờ kiểm tra năng lực sư phạm, nghiệp vụ và kiến thức chuyên môn qua 02 tiết dạy (02 tiết dạy phải được xếp loại Giỏi).

- Năm học đầu tiên trong trường hợp không đủ đội ngũ giáo viên theo tiêu chuẩn, UBND quận sẽ thực hiện linh hoạt việc điều động, luân chuyển, biệt phái, tiếp nhận, kí hợp đồng để có đủ đội ngũ giáo viên theo yêu cầu.

 

2.6. Nhân viên

- Số lượng: 06 (01 kế toán, 01 thủ quỹ, 01 thư viện, 01 thiết bị ĐDDH, 01 văn thư, 01 y tế);

- Trình độ: Cao đẳng trở lên.

3. Về chương trình nhà trường

3.1. Ngoài việc dạy theo chương trình của Bộ GD&ĐT quy định, trường xây dựng bổ sung chương trình dạy học tăng cường và nâng cao các môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học phù hợp để học sinh lựa chọn nhằm phát triển năng lực tốt nhất cho học sinh. Hàng năm rút kinh nghiệm, bổ sung, hoàn chỉnh từ thực tế giảng dạy nhằm đảm bảo phù hợp với trình độ của học sinh và xã hội.

3.2. Thực hiện chương trình dạy Tiếng Anh nghe nói với người nước ngoài nhằm tăng cường khả năng giao tiếp Tiếng Anh cho học sinh. Lớp học Tiếng Anh được sắp xếp theo trình độ, đáp ứng các mục đích: mũi nhọn chuyên sâu và chất lượng cao. Tổ chức dạy ngoại ngữ 2 cho học sinh có nguyện vọng nhằm tạo thêm cơ hội lựa chọn khi học sinh thi vào các trường trung học phổ thông hệ chuyên hoặc các trường trung học phổ thông có chất lượng cao.

3.3. Triển khai chương trình giáo dục mũi nhọn, bồi dưỡng Học sinh Giỏi các môn Toán, Văn, Ngoại ngữ từ lớp 6; từ lớp 8 tiếp tục bồi dưỡng thêm các môn Lý, Hóa, Sinh; đầu năm lớp 9 bồi dưỡng tiếp các môn Tin, GDCD, Sử, Địa.

3.4. Xây dựng chương trình và tổ chức các lớp học song ngữ một số môn khoa học; tiến tới xây dựng chương trình liên kết đào tạo hướng đến mục tiêu học sinh được cấp hai bằng hoặc có chứng chỉ để tham gia các chương trình học tập cấp THPT ở nước ngoài hoặc du học tại chỗ.

3.5. Xây dựng chương trình tự chọn, chương trình kĩ năng sống: học sinh được học tự chọn các chuyên đề nâng cao, tự chọn các môn học về kĩ năng, định hướng nghề nghiệp hoặc giao tiếp xã hội,…;

3.6. Xây dựng chương trình và tổ chức giờ học tự chọn môn Thể dục và các môn năng khiếu nhằm sử dụng hiệu quả CSVC được trang bị và phát triển năng lực của học sinh;

3.7. Xây dựng chương trình ngoại khóa: Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, nghệ thuật, kỹ năng sống: tổ chức các cuộc thi, giao lưu trong và ngoài nhà trường phù hợp với nhu cầu và nguyện vọng của học sinh;

3.8. Xây dựng chương trình giao lưu, hợp tác Quốc tế: tổ chức cho học sinh tham gia một số kì thi Quốc tế để học sinh có cơ hội hội nhập tại các sân chơi Quốc tế; thực hiện liên kết với tổ chức giáo dục và trường học ở nước ngoài để giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập, hàng năm tổ chức cho học sinh tham quan vào dịp hè; kết hợp với các tổ chức giáo dục, công ty du học để định hướng, tư vấn cho học sinh tham gia thi giành học bổng tại một số trường công lập.

3.9. Tổ chức cho học sinh được tiếp cận với thực tế, được trải nghiệm, sáng tạo (đa dạng hóa các loại hình dạy học: dạy học ngoài lớp học, dạy học tích hợp, liên môn,...), học tập theo chuyên đề, được làm việc trong phòng thí nghiệm thực hành các bộ môn: Hóa học, Sinh vật, Vật lý, Công nghệ, Âm nhạc, Mỹ thuật, Tiếng Anh, Tin học. Tăng cường tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo, thực tế cho học sinh.

* Về quy trình xây dựng Chương trình nhà trường:

          -  Xác định mục tiêu xây dựng chương trình nhà trường;

          -  Cụ thể hóa các vấn đề cần bổ sung so với chương trình chuẩn để đạt mục tiêu chất lượng nâng cao; xác định các nội dung và hoạt động giáo dục cụ thể trong mỗi vấn đề bổ sung;

          - Xây dựng chi tiết các nội dung chương trình bổ sung và các điều kiện để thực hiện cho mỗi nội dung mới được bổ sung;

          - Hoàn thiện chương trình, kế hoạch và phương thức tổ chức triển khai hoạt động;

          - Hiệu trưởng thành lập Hội đồng nghiệm thu chương trình bổ sung nâng cao bao gồm những người làm quản lí, nhà khoa học giáo dục có năng lực, các giáo viên giỏi để đánh giá chất lượng và nghiệm thu cấp trường;

- Trường hoàn thiện Hồ sơ đề nghị thẩm định chương trình, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

4. Về phương pháp dạy học

Ngoài phương pháp giảng dạy áp dụng ở các trường THCS, tăng cường một số phương pháp, hình thức tổ chức dạy học sau:

4.1. Tiếp cận phương pháp dạy học tích cực, phù hợp với đặc thù bộ môn, nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong dạy học; thực hiện nhiệm vụ học tập ở trong và ngoài giờ lên lớp, gắn kiến thức phổ thông với thực tiễn, tăng cường hoạt động thí nghiệm, thực hành cho học sinh.

- Trong các hoạt động dạy học và giáo dục, giáo viên hướng dẫn để học sinh tự quan sát các hoạt động học tập, rèn luyện của mình, tự nhận xét định tính và định lượng về kết quả hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh.

4.2. Sử dụng các phương pháp dạy học mở để học sinh được học tập trải nghiệm, sáng tạo, khám phá và làm quen với công tác nghiên cứu khoa học.

- Thực hiện việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành trong các môn học, bảo đảm cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho học sinh, tăng cường liên hệ thực tế, hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học.

4.3. Khuyến khích sự chuyên cần, rèn luyện khả năng tự học của học sinh:

Trong các giờ học, học sinh tham gia vào các hoạt động học tập do giáo viên tổ chức, thông qua đó tự khám phá những điều mình chưa rõ. Học sinh được đặt vào những tình huống của đời sống thực tế, trực tiếp quan sát, thảo luận, làm thí nghiệm, giải quyết các vấn đề đặt ra theo cách suy nghĩ của mình. Trên cơ sở đó, giáo viên khuyến khích học sinh tự học tập, nghiên cứu, tìm tòi, rèn khả năng tư duy của học sinh. Tăng cường tổ chức hoạt động nhóm trong quá trình dạy học làm tăng hiệu quả học tập, rèn luyện khả năng hợp tác, tự học của các em học sinh. Tổ chức các giờ học thực hành nghiêm túc, hiệu quả, tăng cường tổ chức tham quan thực tế, các giờ học ngoài trời…

4.4. Giáo viên tạo điều kiện, hướng dẫn học sinh rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ; giáo viên thường xuyên khai thác bài theo hướng mở nhằm phát huy khả năng tuy duy, tính sáng tạo của học sinh, chú trọng rèn kỹ năng tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo. Tổ chức các cuộc thi sáng tạo.

4.5. Đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của các em trong quá trình dạy học.

5. Về chất lượng giáo dục: Phấn đấu 99% học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt; 90%  học sinh xếp loại học lực giỏi, không có học sinh xếp loại học lực trung bình, yếu, kém; 70-80% số học sinh tham gia thi học sinh giỏi đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp Quận, Thành phố, Quốc gia và Quốc tế; 100% học sinh được tham gia các chương trình học kỹ năng sống…

6. Về dịch vụ chất lượng cao

- Tổ chức bán trú cho học sinh theo tiêu chí chất lượng cao đảm bảo 100% học sinh có nhu cầu bán trú với điều kiện cơ sở vật chất hiện đại, khoa học, tiến tới tổ chức đưa đón học sinh theo nhu cầu của phụ huynh và tổ chức các dịch vụ chất lượng cao khác phù hợp với nguyện vọng của học sinh và phụ huynh học sinh.

7. Công tác tuyển sinh

7.1. Cơ cấu lớp

K6 ( lớp)

K7 ( lớp)

K8 ( lớp)

K9 ( lớp)

Tổng số lớp

7

7

7

7

28

- Mỗi lớp không quá 35 học sinh; hàng năm sau khi kết thúc tuyển sinh, căn cứ số lượng tuyển sinh thực tế nhà trường sẽ trình UBND quận xin phương án phân bổ cơ số lớp cho phù hợp;

7.2. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

 7.2.1. Đối với học sinh lớp 5 lên lớp 6:

* Tuyển sinh đợt 1: Tuyển thẳng

- Đối tượng:

+ Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học với các tiêu chí:

    Lớp 1,2: học lực Giỏi, hạnh kiểm Tốt;

    Lớp 3,4,5: Điểm kiểm tra cuối kì môn Toán, Văn đạt từ 9 điểm trở lên; các môn học khác đạt mức hoàn thành; năng lực phẩm chất đạt mức hoàn thành tốt.

+ Đạt giải cấp Quốc gia, cấp Thành phố

          * Tuyển sinh đợt 2: Xét tuyển

          - Đối tượng: Xét tuyển các học sinh có điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu tuyển sinh.

7.2.2. Đối với học sinh lớp 7,8,9:

- Các năm học trước phải đạt học lực Giỏi; hạnh kiểm Tốt

- Ưu tiên học sinh đạt giải cấp Quốc gia, Thành phố, Quận.

7.3. Đối tượng tuyển sinh

- Ưu tiên học sinh có hộ khẩu tại phường Thanh Xuân Trung đủ điều kiện;

- Học sinh có hộ khẩu quận Thanh Xuân;

- Học sinh có hộ khẩu trên địa bàn Thành phố Hà Nội (ưu tiên Học sinh có bố, mẹ hiện đang công tác tại quận Thanh Xuân)

7.4. Thời gian tuyển sinh: thực hiện theo sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội và UBND quận Thanh Xuân

- Năm học 2017-2018: nhận hồ sơ tuyển sinh từ 01/6/2017.

III. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nhiệm vụ

1.1. Xây dựng trường THCS Thanh Xuân trở thành trường THCS đạt chuẩn Quốc gia năm 2018, tiếp tục hoạt động thí điểm trường THCS chất lượng cao năm học 2018 - 2019; củng cố về cơ sở vật chất, phát huy tối đa cơ sở vật chất đã được lắp đặt trong trường; đảm bảo sĩ số học sinh/lớp tối đa 35HS/lớp; tăng cường giáo dục toàn diện, kỹ năng sống cho học sinh; triệt để đổi mới phương pháp dạy - học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo.

1.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu của trường, có kế hoạch bồi dưỡng giáo viên thường xuyên về chuyên môn, tri thức, phương pháp, về công nghệ thông tin, về ngoại ngữ, đảm bảo đội ngũ giáo viên thực sự năng động, sáng tạo, có trình độ chuyên môn cao. Có kế hoạch cử giáo viên đi bồi dưỡng, đào tạo ở nước ngoài. Có kế hoạch sát hạch, đánh giá giáo viên hàng năm.

1.3. Đổi mới công tác quản lý, hiện đại hóa trang thiết bị phục vụ công tác quản lý, thường xuyên tạo điều kiện cho cán bộ quản lý được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực lãnh đạo.

1.4. Tổ chức hoạt động dạy - học theo hướng phát triển toàn diện học sinh, hội nhập quốc tế, tiếp cận với tri thức, khoa học công nghệ mới.

1.5. Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, kỹ năng sống, tăng cường dạy ngoại ngữ, giao lưu với các trường trong và ngoài nước, định hướng sự phát triển nhân cách học sinh ở mọi mặt.

2. Giải pháp

2.1. Giải pháp tăng cường hiệu quả của công tác quản lý

- Đội ngũ cán bộ quản lý được bổ sung trong thời gian tới phải có những ưu thế như: năng động, thích ứng nhanh, chịu đựng được áp lực, và đặc biệt là có trình độ, cao, có sức khỏe tốt.

- Việc ứng dụng CNTT trong quản lý sẽ được đẩy mạnh, nhằm hiện đại hóa công tác quản lý nhân sự, quản lý CSVC, quản lý chất lượng các hoạt động giáo dục và quản lý tài chính.

- Một yêu cầu quan trọng đối với người quản lý đó là uy tín, được tạo ra bởi tư cách, phẩm chất, trình độ chuyên môn và năng lực lãnh đạo. Người lãnh đạo có uy tín sẽ phát huy được sức mạnh tập thể; do đó, cán bộ quản lý nhà trường luôn phải trau dồi về đạo đức, học hỏi nâng cao về trình độ chuyên môn và năng lực quản lý.

2.2. Giải pháp về nâng cao chất lượng đội ngũ

Để đảm bảo chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu mục tiêu đề ra của nhà trường là cung ứng dịch vụ giáo dục trình độ, chất lượng, đào tạo lực lượng học sinh giỏi cấp THCS, trường THCS Thanh Xuân đề xuất với UBND quận như sau:

- Việc bố trí nhân sự cho nhà trường cần dựa theo tiêu chuẩn

+ Giáo viên có năng lực chuyên môn thực sự vững vàng, trên chuẩn đào tạo (đại học trở lên); có kinh nghiệm trong giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi, có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, có phong cách ứng xử thân thiện với phụ huynh và học sinh, được tuyển chọn từ những giáo viên trong các trường trên địa bàn Quận có nguyện vọng về trường thông qua việc kiểm tra kiến thức và năng lực giảng dạy (dạy 2 tiết).

+ Tuyển chọn số sinh viên mới ra trường phải tốt nghiệp Đại học chính quy, có bằng giỏi trở lên, ưu tiên sinh viên đỗ thủ khoa, sinh viên các khoa chất lượng cao phải và phải được kiểm tra năng lực giảng dạy.

- Kiểm tra, sát hạch đánh giá giáo viên hàng năm, có sự điều chuyển những cán bộ, giáo viên trong  quá trình làm việc thực tế trong nhà trường không đáp ứng được những yêu cầu của một nhà trường cung ứng dịch vụ trình độ, chất lượng cao đến những trường THCS khác và có sự thay thế phù hợp.

- Có kế hoạch dài hạn để đội ngũ giáo viên có thể học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nhất là đối với lực lượng giáo viên trẻ.

+ Nâng cao trình độ: Cử đi đào tạo và tuyển mới những giáo viên có trình độ trên chuẩn hoặc đạt chuẩn và thực sự có năng lực. Những giáo viên này sẽ được tạo điều kiện để tiếp tục theo học các lớp đào tạo sau Đại học; quận có chế độ ưu tiên hỗ trợ kinh phí.

+ Phát triển chuyên môn, nhất là tri thức, kỹ năng và phương pháp: để phát triển năng lực chuyên môn, mỗi giáo viên phải có ý thức học hỏi không ngừng bằng việc trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp, tìm kiếm thông tin qua mạng internet và qua các phương tiện khác; tích cực dự giờ, thao giảng, làm đồ dùng dạy học, ứng dụng CNTT một cách hiệu quả, chú trọng sử dụng những phương pháp học theo hướng tích cực, có nhiều những SKKN có tính thực tiễn cao.

Mỗi thầy cô giáo cần có ý thức phấn đấu, ý thức khẳng định mình. Việc đăng ký các danh hiệu thi đua không chạy theo hình thức, không chạy theo thành tích mà là để khẳng định năng lực thực sự của mỗi người.

1.3. Giải pháp về tổ chức hoạt động dạy - học

 Để đảm bảo chất lượng giáo dục, hướng đến mục tiêu và thực hiện tốt kế hoạch dạy và học đã đề ra, nhà trường thực hiện các giải pháp sau:

- Phân công chuyên môn hợp lý, đúng người, đúng việc, tạo môi trường làm việc và học tập thân thiện, tích cực trên tinh thần tự giác, sáng tạo. Bố trí thời khóa biểu khoa học nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho giáo viên và học sinh.

- Làm tốt công tác tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên để mỗi người đều có ý thức, trách nhiệm, luôn biết làm mới mình, tích cực đổi mới phương pháp, biết cách tiếp cận với cách thức và phương tiện dạy học tiến tiến, không ngừng nâng cao trình độ và năng lực chuyên môn.

- Phối hợp tốt với cha mẹ học sinh trong việc hướng dẫn cách học cho học sinh, nâng cao tinh thần tự học, chủ động, tích cực của các em, thực hiện việc dạy thêm  học thêm hiệu quả, đúng quy định.

- Luôn chú trọng phương châm “Học đi đôi với hành”, đồng thời định hướng sự phát triển nhân cách học sinh ở tất cả các mặt: tri thức, kỹ năng, tình cảm, đạo đức, lối sống và khả năng hội nhập toàn cầu.

2.4. Giải pháp tổ chức các hoạt động giáo dục khác

- Thực hiện đầy đủ các Kế hoạch - Chương trình theo hướng dẫn nhiệm vụ năm học như: sinh hoạt chủ đề, kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm,…

- Tăng cường hoạt động Đoàn, Đội, Câu lạc bộ năng khiếu, Câu lạc bộ Văn, Thể, Mỹ theo sở thích.

- Từng bước tăng cường hoạt động giao lưu bằng nhiều hình thức như: Thi đấu thể thao, biểu diễn văn nghệ, thi vẽ tranh, hùng biện, … với các trường bạn, các trường trong khu vực và Quốc tế.

- Liên kết với trung tâm tư vấn, các trường Đại học để kịp thời mời chuyên gia tâm lý tư vấn về vấn đề tâm lý, tình cảm, trao đổi về phương pháp giảng dạy, chủ nhiệm, giao tiếp với phụ huynh và học sinh,… cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh,…

  1. Lộ trình thực hiện cụ thể

Trong những năm đầu triển khai nhiệm vụ năm học theo mô hình thí điểm chất lượng cao cần tập trung:

- Về cơ sở vật chất: sử dụng hiệu quả và phát huy tốt đa các trang thiết bị hiện có; tổ chức tập huấn cho giáo viên và nhân viên sử dụng các trang thiết bị hiện đại.

- Đảm bảo 100% giáo viên Tiếng Anh đạt chuẩn theo yêu cầu.

- Chương trình giáo dục:

+ Xây dựng chương trình bổ sung nâng cao cho các môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học với các tiêu chí của trường chất lượng cao và thực tế khả năng của học sinh, trình các cấp duyệt để được triển khai giảng dạy trong nhà trường.

+ Tổ chức các câu lạc bộ văn nghệ, thể dục, thể thao, tin học, mỹ thuật, bơi lội,…, tổ chức giảng dạy giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

+ Tăng cường dạy nghe nói Tiếng Anh cho học sinh, liên kết với trung tâm Ngoại ngữ uy tín dạy nghe nói Tiếng Anh với người nước ngoài; tổ chức cho học sinh tham gia trại hè quốc tế nhằm tăng cường giao lưu, tăng khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh.

+ Tăng cường giao lưu, liên kết với các trường trong nước, trong khu vực.

- Phương pháp giảng dạy: tăng cường tập huấn về phương pháp giảng dạy cho giáo viên, tiếp cận phương pháp dạy học hiện đại, chú trọng trong đổi mới kiểm tra, đánh giá nhằm phát huy khả năng của học sinh.

- Các dịch vụ chất lượng cao: phấn đấu đảm bảo tốt các điều kiện học tập, sinh hoạt của học sinh theo tiêu chí.

- Thực hiện thí điểm chất lượng cao và phấn đấu hoàn thành các tiêu chí để tiến tới được công nhận là trường đạt chất lượng cao.

- Có kế hoạch liên kết đào tạo, tập huấn đào tạo, nâng cao nghiệp vụ cho giáo viên; giảng dạy song ngữ một số môn Khoa học.

- Tiếp tục phấn đấu giữ vững các tiêu chí trường chất lượng cao; Phấn đấu được công nhận là trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2018.

- Tăng cường bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy, tổ chức giao lưu với các trường trong và ngoài nước, đảm bảo chất lượng giáo dục.

- Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động ngoại khóa cho học sinh.

IV. CƠ CHẾ TÀI CHÍNH

- Học phí chất lượng cao được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, đảm bảo đúng quy định;

- Căn cứ Nghị quyết 15/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của Hội đồng nhân dân thành phố về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô; Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết 15/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của Hội đồng nhân dân thành phố về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô để xây dựng mức thu-chi cho các hoạt động dịch vụ chất lượng cao trong nhà trường cho phù hợp;

- Thực hiện đúng Đề án xây dựng trường chất lượng cao THCS Thanh Xuân đã đề ra;

- Nguyên tắc: tự chủ, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ và có trách nhiệm trong việc sử dụng kinh phí.

1. Cơ chế tài chính thực hiện trong 3 năm thực hiện thí điểm

- Căn cứ Nghị quyết 15/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2103 của Hội đồng nhân dân Thành phố về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô; Nghị quyết 14/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 15/2013/NQ-HĐND.

- Căn cứ các chương trình dạy học theo mô hình chất lượng cao, với tổng mức chi dự kiến của trường THCS chất lượng cao (28 lớp, tổng 980 học sinh) là 20.286.000.000 đồng (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

 Căn cứ tình hình thực tế thu nhập và điều kiện sống của nhân dân trong Quận, việc triển khai lộ trình thực hiện cơ chế tài chính đối với cơ sở giáo dục và đào tạo chất lượng cao THCS Thanh Xuân như sau:

TT

Năm học

Số lớp

Số học sinh

Dự kiến thu học phí

(theo tháng)

Ghi chú

1

2017

2018

28

980

1.500.000đ

(gồm 80.000đ học phí theo QĐ và học phí cho các hình thức học nâng cao, bổ trợ khác...)

Cấp kinh phí chi theo định mức ngân sách và thực tế số học sinh 7.200.000/hs/năm

2

2018

2019

28

980

2.000.000đ

(gồm 80.000đ học phí theo QĐ và học phí cho các hình thức học nâng cao, bổ trợ khác...)

Cấp kinh phí chi tiền lương, phụ cấp các loại, các khoản trích nộp bảo hiểm XH, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn

3

2019

2020

28

980

2.000.000đ

(gồm 80.000đ học phí theo QĐ và học phí cho các hình thức học nâng cao, bổ trợ khác...)

Cấp kinh phí chi tiền lương, phụ cấp các loại, các khoản trích nộp bảo hiểm XH, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn

4

2020

2021

28

980

2.500.000đ

(gồm 80.000đ học phí theo QĐ và học phí cho các hình ttthức học nâng cao, bổ trợ khác...)

Tự chủ thu học phí

 


Phần thứ ba

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN

 Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”, thực hiện đúng Nghị quyết số 29 của BCH TW Đảng về Đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, “Giáo dục và Đào tạo phải đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế để phát triển đất nước” là quan điểm, chủ trương đúng đắn và phù hợp với xu thế của thời đại. Xuất phát từ những định hướng trên, THCS Thanh Xuân xây dựng Đề án xây dựng trường THCS Thanh Xuân theo mô hình chất lượng cao, xác định chiến lược xây dựng và phát triển của nhà trường là tuân theo mô hình trường CLC, đón đầu xu hướng giáo dục hội nhập quốc tế và tiếp cận với trình độ phát triển của các trường trung học cơ sở ở các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

Bằng phương pháp luận, đánh giá khách quan, toàn diện về thực trạng điều kiện xây dựng mô hình trường chất lượng cao trường THCS Thanh Xuân kèm theo quy định tiêu chí về trường chất lượng cao (ban hành kèm theo Quyết định số 20/QĐ-UB ngày 24/ 6/ 2013 của UBND thành phố Hà Nội), chúng tôi nhận thấy các điều kiện, tiêu chí cụ thể về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, chương trình giáo dục, phương pháp giảng dạy và dịch vụ giáo dục của nhà trường đều đạt và tiệm cận với quy định về tiêu chí trường chất lượng cao. Từ thực tế các điều kiện hiện có, trường THCS Thanh Xuân kính đề nghị UBND quận đăng ký trường THCS Thanh Xuân được hoạt động theo mô hình chất lượng cao.

II. KIẾN NGHỊ

1. Đối với UBND thành phố: cho phép tuyển dụng giáo viên ngoại tỉnh đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp Tỉnh, Quốc gia có nhiều kinh nghiệm và nhiều thành tích trong giảng dạy.

2.  Đối với UBND quận

- Tiếp tục đầu tư các hạng mục lớn cho nhà trường, đảm bảo 100% các phòng, lớp học được trang bị đồng bộ, hiện đại; hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, giáo viên được đi bồi dưỡng tập huấn ở nước ngoài.

- Có cơ chế tuyển dụng cán bộ quản lý, giáo viên giỏi về trường, điều chuyển những cán bộ, giáo viên không đáp ứng được yêu cầu của trường chất lượng cao sang trường khác.

- Chỉ đạo các phòng ban liên quan, UBND các phường tăng cường tuyên truyền để nhân dân hiểu đúng về mô hình trường chất lượng cao.

 

Nơi nhận:

- UBND Thành phố Hà Nội;

- Sở GD&ĐT Hà Nội;

- Thường trực Quận ủy;

- Thường trực HĐND quận;

- Lãnh đạo UBND quận;

- Các phòng: GD&ĐT, TC-KH, NV;

QLĐT, BQL DA;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Ngô Thị Diệp Lan

 

 

 

 


PHỤ LỤC DỰ KIẾN CHI CHO NĂM HỌC 2017 – 2018

(với số học sinh dự kiến: 980 học sinh)

(Kèm theo Đề án số 01/ĐA-PGD&ĐT ngày 01/3/2017)

TT

Nội dung dự kiến chi

Số tiền (đồng) dự kiến chi

1

Chi luơng Biên chế, hợp đồng (CB, GV, NV)

Hệ số bình quân: 3,99 x 1.210.000đ x 12 tháng x 62 CB, GV, NV x2lần = 7.183.915.200đ

7.183.915.200

2

Chi lương NV bảo vệ,

Hệ số:1.86 x 1.210.000 x 12 tháng x 4 người = 108.028.800 đ

108.028.800

3

Phụ cấp :

- Chức vụ (1 HT, 2 HP): 1,15 x 1.210.000đ x 12 tháng = 16.698.000đ

- Trách nhiệm (4Tổ trưởng, 1KT, 1VT, 1TV, 1TBĐD):

1,6 x 1.210.000đ x 12 tháng = 23.232.000

- PCVK: 0.996 x 1.210.000đ x 12 tháng = 14.461.920

- Phụ cấp ưu đãi GD 3,99 x 1.210.000đ x 12 tháng x 56 CB, GV, NV x 30% = 973.304.640

- Phụ cấp thâm niên nhà giáo =400.000.000đ

- Phụ cấp làm đêm= 20.000.000đ

- Thêm giờ =

150.000.000

- Chế độ dạy ngoài trời cho GV thể dục=9.000.000đ

1.606.696.560

4

Tiền thưởng:

- Thưởng giáo viên và học sinh có thành tích cao trong các đợt thi đua, thưởng SKKN

400.000.000

5

Phúc lợi tập thể:

- Chi mua trà mạn, nước uống bình, mua thuốc y tế, khám chữa bệnh định kỳ cho CBGV

300.000.000

6

Các khoản đóng góp nộp BHXH

+ 18% BHXH

+ 3% BHYT

+ 2% KPCĐ

+1% BHTN

800.000.000

7

Thanh toán dịch vụ công cộng:

+ Tiền điện

+ Tiền Nước

+ Vệ sinh môi trường (Vận chuyển rác thải, phun thuốc muỗi phòng chống dịch bệnh, mua thuốc diệt mối, gián, chuột, thông hút bể phốt… )

1.000.000.000

8

Vật tư văn phòng:

- Mua VPP: Cặp công tác, sổ công tác, giấy, bút viết, phấn…

- Công cụ dụng cụ văn phòng: Chổi,xô, chậu, sọt rác….

- Vệ sinh phí: nước lau sàn, nước tẩy rửa, giấy vệ sinh …

500.000.000

9

Thông tin tuyên truyền liên lạc:

- Tiền điện thoại, cước bưu chính, phim ảnh, mua sách báo thư viện, thư viện điện tử…

300.000.000

10

Hội nghị:

- Sơ kết, tổng kết, ĐHVC, hội thảo…

211.359.000

11

Công tác phí :

- Khoán công tác phí

200.000.000

12

Chi phí thuê vệ sinh công nghiệp:

300.000.000

13

Sửa chữa tài sản phục vụ chuyên môn và duy tu bảo dg C.trình:

- Sửa chữa bàn ghế, tủ

- Sửa chữa, cải tạo hệ thống điện.

- Sửa chữa thiết bị điện tử : Loa, đài, âm ly, đàn …

- Bảo dưỡng máy vi tính, máy in, máy chiếu, máy photocopy…

- Sửa chữa cơ sở hạ tầng khác của nhà trường.

700.000.000

14

Chi phí nghiệp vụ chuyên môn :

- Khai giảng năm học mới

- Mua sổ sách chuyên môn

- In giấy khen, vở cho học sinh, tài liệu, giáo án…

- Mua bảng, biển lớp, khẩu hiệu

- Mua giá để đồ dùng dạy học

- Mua thiết bị phuc vụ chuyên môn

- Mua sách giáo khoa, sách tham khảo, sách y tế học đường

- Mua tài liệu hướng dẫn các môn học

- Mua dụng cụ thể dục thể thao, trang phục giáo viên Thể dục.

- Hội diễn văn nghệ

- Hội khoẻ phù đổng

- Kiểm tra toàn diện các mặt hoạt động nhà trường

- Thanh tra chuyên môn giáo viên

- Thi giáo viên giỏi, chủ nhiệm giỏi cấp quận, Thành phố

- Thi học sinh giỏi các môn văn hoá, làm hoa nghệ thuật, chiết ghép, tin học, công nghệ…

- Tổ chức chuyên đề các môn học

- Sinh hoạt tổ chuyên môn

- Hội giảng

- Các hoạt động dạy và học khác…

1.450.000.000

15

Thuê chuyên gia nước ngoài giảng dạy Ngoại ngữ và các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học bằng Tiếng Anh, chuyên gia dạy câu lạc bộ: 5000 tiết x 300.000

1.900.000.000

16

Chi khác:

- Kỷ niệm các ngày lễ lớn, 8/3; 1/5; 2/9; 20/11; 22/12

- Thanh toán các loại phí chuyển tiền qua tài khoản

- Chi các khoản khác…

450.000.000

17

Chi mua sắm TSCĐ:

520.000.000

18

Chi vệ sinh duy tu, bảo dưỡng bể bơi bốn mùa

1.200.000.000

19

Dự phòng các nghiệp vụ phát sinh khác

1.156.000.440

 

Tổng cộng

20.286.000.000

 

 

Tin đọc nhiều nhất
Chuyên trang
Thư viện ảnh
LIÊN HỆ
Trường THCS Thanh Xuân
Địa chỉ: 203 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 04 3852 1818
Email: c2thanhxuan-tx@hanoiedu.vn
Website: thcsthanhxuan.edu.vn

"Trường THCS Thanh Xuân mang đến cho học sinh những trải nghiệm hội nhập với việc học tiếng anh và các vấn đề toàn cầu trong khi vẫn giữ gìn các giá trị Việt Nam bằng việc phát triển các kỹ năng cơ bản, thúc đẩy sự sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề, chuẩn bị cho học sinh sẵn sàng trong cuộc sống."